Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1: Alle leveringen van goederen en diensten geschieden tegen de hiernavolgende algemene voorwaarden, en hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2: Prijsoffertes en aanbiedingen worden steeds gedaan zonder verbintenis van onzentwege en dienen bij de bestelling door de klant, door ons schriftelijk voor akkoord te worden bevestigd. Deze prijsoffertes zijn slecht verbindend voor zover er op deze basis een bestelling volgt en deze bestelling door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd. Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW.

ARTIKEL 3: ALLPROTEX bvba behoudt zich het recht voor het lettertype en de lay-out van de reclameteksten te bepalen en eveneens van de originele firmatekens en geschriften af te wijken indien dit naar onze mening noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de druk, gezien de omvang en het materiaal van de artikelen. Indien de bestelling wordt geannuleerd, omdat de koperbesteller het voorstel van A&P met betrekking tot lettertypen en lay-out niet aanvaardt, dient de koperbesteller A&P te vergoeden voor de gemaakte kosten en geleverde prestaties. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 150,00.

ARTIKEL 4: Voor het uitvoeren van de bestelling komen enkel in aanmerking de schriftelijke aanduidingen met betrekking tot het artikel, de prijs, het aantal en de leveringsmaand die op de voorzijde van de bestelbon staan. Alle mondelinge of overige afspraken kunnen aldus niet als overeenkomst gelden en zijn nietig.

ARTIKEL 5: Geleverde goederen worden niet teruggenomen tenzij de koperbesteller een schriftelijk protest per aangetekende brief laat geworden, dat gegrond wordt aanzien en dit ten laatste binnen de zeven dagen na levering. De teruggenomen goederen reizen steeds op kosten en op risico van de koper. Al de reclamaties over zichtbare gebreken dienen te geschieden binnen de zeven dagen na de levering, bij aangetekende brief, zoniet worden de zichtbare gebreken geacht te zijn aanvaard. Daarenboven draagt onze firma geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde basismaterialen. Indien de basismaterialen geleverd worden door de koper/besteller, is ALLPROTEX niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van deze materialen, tenzij dit te wijten zou zijn aan haar zware fout.

ARTIKEL 6: Geringe afwijkingen in kwaliteit of uitvoering zijn toegestaan. Technische veranderingen ter verbetering van de artikelen zijn ALLPROTEX voorbehouden. Het leveren van 5 tot 10 % minder of meer dan de bestelde hoeveelheid vormt een aanvaarde afwijking. De teveel of te weinig geleverde exemplaren worden tegen de overeengekomen prijs berekend.

 

Leveringstermijnen

ARTIKEL 7: Levering kan plaatsvinden voor de schriftelijk vastgelegde leveringsmaand. In dit geval wordt echter de rekening gevaluteerd op de eerste dag van de schriftelijk vastgelegde leveringsmaand en de betalingstermijn loopt vanaf deze datum. Leveringstijd “0” betekent levering na productie – echter max. binnen de drie maanden na ontvangst van de opdracht, indien uitlevering in het jaar van opdrachtregistratie dient plaats te vinden. Is de levering het daaropvolgende jaar, is de uiterlijke termijn de maand maart.

ARTIKEL 8: Een achterstal in de leveringstermijn of voltooiingtermijn kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling wanneer de koperbesteller nagelaten heeft één of meerdere tussentijdse facturen op hun vervaldag te betalen, zelfs al mochten deze facturen voortspruiten uit een ander overeenkomst. Daarenboven zal een achterstal in de leveringstermijn slechts aanleiding tot schadeloosstelling kunnen geven wanneer de leveringstermijn met meer dan 30 dagen werd overschreden, en onze firma, na een aangetekende aanmaning uitgaande van de koperbesteller, de goederen binnen de 14 dagen volgend op deze aanmaning niet heeft geleverd. Indien onze firma binnen de 14 dagen na voorgenoemde aangetekende aanmaning de goederen heeft geleverd, dan vervalt voor de koperbesteller, elk recht op schadeloosstelling. In elk geval zal de schadeloosstelling wegens laattijdige levering of voltooiing nooit meer dan 20 % van de aangenomen koopsom of aannemingssom kunnen bedragen.

 

Betalingen

ARTIKEL 9: Alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar aan onze huize. Het feit dat de debiteur wordt aangemaand deze facturen en rekeningen te voldoen doet geen afbreuk aan het draagbaar karakter van diens schuld.

ARTIKEL 10: Elke factuur bevat steeds de wijze en termijn van betaling, zoniet dient deze te worden betaald binnen de 15 dagen na de factuurdatum. Elke factuur of rekening die op zijn vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest op die gelijk is aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 % en dit te rekenen vanaf de vervaldag der factuur of rekening. Daarenboven zal, wanneer een factuur of rekening op de vervaldag onbetaald is gebleven, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % op de totaliteit van het factuurbedrag opeisbaar zijn.

 

Wanprestaties der koper-besteller-eigendomsvoorbeheid

ARTIKEL 11: In geval de koperbesteller zich niet van zijn verplichtingen kwijt, en onder meer nalaat één of meerdere facturen op de vervaldag te betalen, dan heeft ALLPROTEX het recht om de overeenkomst te verbreken door een aangetekend schrijven te richten aan de koperbesteller. In dit geval zal de koperbesteller een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30 % van het niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling.

ARTIKEL 12: Tevens behoudt de verkoper het eigendomsrecht op de door hem geleverde goederen tot de algehele betaling van deze goederen. Daarenboven kan onze firma, wanneer de koperbesteller nalaat de facturen op hun vervaldag te kwijten, of de gestelde betalingsvoorwaarden te respecteren, steeds tot wederafhaling der goederen beslissen en overgaan.

 

Betwisting - Rechtsmacht

ARTIKEL 13: Elke betwisting of protest nopens een factuur moet ons schriftelijk worden gemeld binnen de vijf dagen na ontvangst hiervan, en dit bij aangetekende brief. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen de dag na zijn verzending die gelijk staat met de datum die de factuur zelf draagt. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken, waaronder St.-Niklaas ressorteert, dit is de Vrederechter van het eerste kanton te St.-Niklaas, de Rechtbank van Koophandel St.-Niklaas, de Arbeidsrechtbank te St.-Niklaas of de Rechtbank van 1ste Aanleg te Dendermonde, al naargelang hun bevoegdheid rationae materiae. Door het trekken van wisselbrieven wordt aan deze bevoegdheid geen afbreuk gedaan.

Stuur ons een bericht